jueves, 21 de junio de 2007

Catalunya. “Els pares tenen dret a que es garanteixi la llibertat ideológica a l’ensenyament i l’Estat té el deure de respectar el dret dels pares per tal que els seus fills rebin l’educació que estigui d’acord amb les seves conviccions mor

Catalunya. "Els pares tenen dret a que es garanteixi la llibertat ideológica a l'ensenyament i l'Estat té el deure de respectar el dret dels pares per tal que els seus fills rebin l'educació que estigui d'acord amb les seves conviccions mor

"Els pares tenen dret a que es garanteixi la llibertat ideológica a l'ensenyament i l'Estat té el deure de respectar el dret dels pares per tal que els seus fills rebin l'educació que estigui d'acord amb les seves conviccions morals i religioses"

EL FÒRUM CATALÀ DE LA FAMÍLIA EXPOSA LES RAONS DE LA SEVA CAMPANYA A FAVOR DE L'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA DAVANT L'ASSIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

El 20 de juny ha tingut lloc a la Sala d'actes del FIATC a Barcelona una Taula Rodona sota el títol de L'objecció de consciència davant l'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA. L'acte va ser obert per Jorge Buxadé, President del Fòrum Català de la Família i va ser presentat per Daniel Arasa, president del GEC. Van participar-hi com a ponents l'Excm. i Rvdm. Sr. Ricard Maria Carles, Bisbe Emèrit de l'Arquebisbat de Barcelona, Jorge Buxadé i Ramón Novella, educador, professor d'universitat i President de l'associació Professionals per l'Ètica de Catalunya Hi varen asistir 200 persones, provinents principalment del món educatiu i pares d'alumnes.

Monsenyor Carles va manifestar que avui dia hi ha una batalla cultural, centrada sobretot en la familia, la vida i el dret dels pares a l'educació dels seus fills. Cal aconsseguir- va dir- una sintesi entre fe i cultura, i va recordar que l'educació no només és un dret, sinó un deure dels pares, que no poden pas renunciar. L'Estat no pot introduïr una concepció de la persona, de la vida i del món que substitueixi l'educació triada pels pares Va denunciar que darrera de l'assignatura hi ha una antropologia errònia, que conté una doctrina sobre el ser i el deure ser de l'home, per tal de regir la seva conducta individual i social. Dins dels seus plantejaments no hi ha cap referencia al be i al mal, al matrimoni i a la família, i desapareix qualsevol vincle entre sexualitat i matrimoni. També va recordar la postura de la Conferència Episcopal, que ha rebutjat aquesta matèria no només per la seva forma, sino pel seu fons, i que ha fet una crida als pares perquè defensin el respecte als seus drets enfront d'aquesta intromissió, pels mitjans que estimin més adients.

Ramón Novella va exposar que aquesta assignatura ha estat imposada sense diàleg ni consens amb els sectors afectats. A més ha denunciat el seu caràcter obligatòri i avaluable, així com la falsedat dels arguments utilitzats per defensar-la. Ha recordat les declaracions fetes per alguns dels seus promotors, que han manifestat que el seu objectiu es formar en ideologia els nois amb menys conviccions morals, i que és un projecte clau d'aquesta legislatura per aconseguir formar les seves ments mitjançant un adoctrinament encobert sota conceptes aparentment positius.

En segon lloc ha resumit els seus continguts més destacables, com són la defensa del subjectivisme ètic, la ideologia laicista, el positivisme jurídic, el feminisme radical..... Sota tots els plantejaments esmentats s'amaga una concepció de la persona que es considerada com un èsser sense transcèndencia, incapaç per a coneixer la veritat ni objectivar allò que és bo, i amb una visió de la sexualitat que és el resultat del dessig i de l'elecció de la seva orientació sexual, tot recollint la ideologia de gènere.

Així mateix ha defensat la campanya a favor de l'objecció de consciència davant d'aquesta assignatura que ha iniciat la seva associació, juntament amb una trentena d'entitats, i que compta amb el suport dels Fòrums Català i Espanyol de la Família. L'objecció presenta l'avantatge de ser un dret constitucionalment reconegut, que es pot exercir amb facilitat i pot permetre una gran mobilització social.

Per tal de que la campanya sigui un éxit cal que s'impliquin les mares i pares d'alumnes, les AMPAS, els mitjans de comunicació i els centres educatius. Es poden fer cartes als diaris, presentar queixes i reclamacions, i cal aprofitar oportunitats de difussió de la iniciativa. D'aquesta forma es podrà assolir un número elevat d'objectors per posar de relleu el rebuig de l'assignatura entre els ciutadans.

Així mateix ha informat que, malgrat de les pressions i amenaces de l'Administració i de la direcció d'alguns col·legis, ja han arribat més de 4000 sol·licituds d'objecció de consciència a tota Espanya, i també s'ha produït l'objecció per part d'un col·legi sencer. També ja s'han presentats peticions a Catalunya,. Aquest fet -ha dit- és només el començament d'un gran moviment cívic en contra de l'EPC.

Jorge Buxadé, va recordar que també hi ha un dret dels fills a ser educats pels seus pares. Tot seguit ha anunciat l'inici a partir del mes de setembre de la campanya de recollida de 50.000 signatures en suport de la iniciativa legislativa popular promoguda pel Fòrum Català de la Família en suport de l'establiment de la Xarxa de Mares, per ajudar les dones embarassades, que seran presentades al Parlament de Catalunya. Per aquest motiu ha animat a fer-se fedatari per recolzar la campanya.

Tot seguit va tenir lugar un col·loqui amb la participació dels assistents i finalment va tancar l'acte Daniel Arasa que va fer una crida per tal que els pares de família es mobiltizin en defensa de les seves conviccions enfront d'aquesta assignatura.

NOTA DE PRENSA

"Los padres tienen derecho a que se garantice la libertad ideológica en la enseñanza y el Estado tiene la obligación de respetar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación que esté de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas "

EL FORO CATALÁN DE LA FAMILIA EXPONE LAS RAZONES DE SU CAMPAÑAA A FAVOR DE LA OBJECCIÓN DE CONCIÈNCIA ANTE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

El 20 de junio, ha tenido lugar en el Salón de actos de FIATC en Barcelona una Mesa Redonda con el Título de La objeción de consciencia ante la EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. El acto fue presentado por Daniel Arasa, Presidente del GEC. Intervinieron como ponentes el Emmo. Sr. Don Ricard Maria Carles, Obispo Emérito de la Diócesis de Barcelona, Jorge Buxadé, Presidente del Foro Catalán de la Familia y Ramón Novella, educador, profesor de Universidad y Presidente de la asociación Profesionales por la Ética de Cataluña Asistieron unas 200 personas, procedentes principalmente del mundo educativo y padres de alumnos.

Monseñor Carles manifestó que actualmente hay una batalla cultural, centrada principlamente en la familia, la vida y el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Es preciso conseguir- afirmó- una síntesis entre fe y cultura, y recordó que la educación no es tan solo un derecho, sino un deber de los padres, que no pueden renunciar. El Estado no puede introducir una concepción de la persona, de la vida y del mundo que suplante la educación escogida por los padres. Denunció que detrás de la asignatura hay una antropología errónea, que contiene una doctrina sobre el ser y el deber ser del hombre, a fin de regir su conducta individual y social. Dentro de sus planteamientos no hay ninguna referencia al bien o al mal, al matrimonio y la familia, i desaparece cualquier vínculo entre sexualidad y matrimonio. También recordó la postura de la Conferencia Episcopal, que ha rechazado esta materia no solo por su forma, sino por su fondo, y que ha hecho un llamamiento a los padres para que defiendan el respeto a sus derechos frente a esta intromisión, por los medios que consideren más oportunos.

Ramón Novella expuso que esta asignatura ha sido impuesta sin dialogo ni consenso con los sectores afectados. Además ha denunciado su carácter obligatorio y evaluable, así como la falsedad de los argumentos utilizados en su defensa. Ha recordado las declaraciones de algunos de sus partidarios, que han manifestado que su objetivo es formar en ideología a los niños con menos convicciones morales, y que es un proyecto clave de esta legislatura, para conseguir formar sus mentes mediante un adoctrinamiento encubierto bajo conceptos aparentemente positivos.

En segundo lugar ha resumido sus contenidos más destacables, como son la defensa del subjetivismo ético, la ideología laicista, el positivismo jurídico, el feminismo radical..... Bajo dichos planteamientos se esconde una concepción de la persona que es considerada como un ser sin trascendencia, incapaz de conocer la verdad ni objetivar el bien, y con una visión de la sexualidad que es el resultado del deseo y de la elección de su orientación sexual, recogiendo la ideología de género.

Igualmente ha defendido la campaña a favor de la objeción de conciencia ante esta asignatura que ha iniciado su asociación, juntamente con una treintena de entidades, que cuenta con el apoyo de los Foros Catalán y Español de la Familia. La objeción presenta la ventaja de ser un derecho constitucionalmente reconocido, que puede ejercitarse con facilidad y puede permitir una gran movilización social.

Para que la campaña sea un éxito es preciso que se impliquen las madres y padres de alumnos, las AMPAS, los medios de comunicación y los centros educativos. Pueden hacerse cartas a los diarios, presentar quejas y reclamaciones, y hay que aprovechar oportunidades de difusión de la iniciativa. De esta forma se podrá lograr una cifra elevada de objetores, para poner de relieve el rechazo de la asignatura entre los ciudadanos.

Además ha informado que, a pesar de las presiones y amenazas de la Administración y de la dirección de algunos colegios, ya han llegado más de 4000 solicitudes de objeción de conciencia en toda España, y también se ha producido la objeción por parte de un colegio entero. También ya se han presentado varias peticiones en Cataluña. Este hecho -ha dicho- es tan solo el comienzo de un gran movimiento cívico en contra de esta asignatura.

Jorge Buxadé recordó que también hay un derecho de los hijos a ser educados por sus padres. Seguidamente ha anunciado el inicio a partir del mes de septiembre de la campaña de recogida de 50.000 firmas en apoyo de la iniciativa legislativa popular promovida por el Foro Catalán de la Familia en apoyo del establecimiento de la Red de Madres, en apoyo de las mujeres embarazadas, que serán presentadas al Parlament de Catalunya. Por este motivo ha animado a hacerse fedatario para apoyar la campaña.

Seguidamente tuvo lugar un coloquio y finalmente cerró el acto Daniel Arasa, que hizo un llamamiento para que los padres de familia se movilicen en defensa de sus convicciones frente a esta asignatura.

Más información:

catalunya@profesionalesetica.com

tag

foro catalan catalunya padre madre hijos colegio "colegio publico" "educacion para la ciudadania" "objecccion de conciencia" amenazas Junta ministra gobierno "objeccion de conciencia" ciudadania educacion libertad moral ideario alumnos familia estado educador garantiza educacion

No hay comentarios: